Традиційний ландшафт в експозиції НМНАПУ − Ірина ДЕНИСЮК

Жито біля музейної Наддінпрянщини Традиційний ландшафт − невід’ємна частина загального образу музейної експозиції. Його збереженню сприяють різноманітні природні ландшафтні умови відведеної для музею території, яка переходить у мальовничі краєвиди села Пирогів.

При створенні архітектурно-етнографічного комплексу кожного регіону важливим, зокрема, є формування традиційних видів зелених насаджень. Музей прагне повноцінно відтворити образ українського села з його характерними садами, деревами, кущами, квітами, бур’янами і городніми культурами.

На сьогодні головним завданням музейних співробітників відділу ландшафту залишається відтворення рослинного світу різних етнографічних регіонів для реального і цілісного сприйняття експозицій. З цією метою науковцями проводяться відрядження для виявлення найпоширеніших сортів плодових, деревних, квіткових культур у різних реґіонах України.

Музейна Наддніпрянщина Матеріали польових досліджень викладені у власних наукових розробках (зокрема, Денисюк І.І.: “Поліське присадибне садівництво кін. ХІХ − поч. ХХ ст.” і “Присадибне садівництво Волинської губернії у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.”). Робота відділу спрямована також на збирання відомостей про лікарські рослини, якими здавна користувалися українці.

Не залишаються поза увагою дослідження рослинності на території Музею. У першому обстеженні музейної флори активну участь брали науковці і студенти кафедри ботаніки Національного аграрного університету. Ці дослідження висвітлені у збірнику міжнародної конференції у м. Києві (“Роль зелених насаджень у формуванні ландшафту НМНАП України”). Ландшафт музею представлений різними видами рослин, серед яких є й реліктові. Зібраний на території Музею гербарій на сьогодні налічує 235 видів.

Окрім того, провадиться робота щодо збирання колекцій традиційних лікарських, олійних, квіткових і технічних культур. У цьому напрямку ми тісно співпрацюємо з науковцями відділу нових рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка.

Багата флора і фауна музейної території потребує подальшого дослідження.